Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Για την σωστή λειτουργία, καθώς και την ασφάλεια, υγιεινή και ευχάριστη προπόνηση στο χώρο του κέντρου άθλησης beach volleyball TRIANTAFYLLIDIS BEACH ARENA σας παρακαλούμε να δώσετε την απαραίτητη προσοχή και να σεβαστείτε τους κανόνες που ακολουθούν και αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας του αθλητικού κέντρου μας.

1. Η εγγραφή στο αθλητικό κέντρο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και με την ολοκλήρωσή της κάθε μέλος αποδέχεται τον παρόντα Κανονισμό. Για την εγγραφή ανηλίκου, είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα ή η υπογραφή από αυτόν Υπεύθυνης Δήλωσης συγκατάθεσης για την εγγραφή του προστατευόμενου μέλους.

2. Κάθε μέλος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει πως επιτρέπεται η σωματική του άσκηση. Η βεβαίωση αυτή ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, το αθλητικό κέντρο δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση αυτής.

3. Κατά την εγγραφή του το μέλος συμπληρώνει το σχετικό έντυπο αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον Α.Φ.Μ., το e-mail και το τηλέφωνό του. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία της διεύθυνσης του αθλητικού κέντρου με το μέλος, καθώς και για ενέργειες προώθησης των παρεχομένων υπηρεσιών του και του e-shop που διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα του (ενδεικτικά με επιστολή, sms, e-mail κ.α.).

4. Η συνδρομή είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο και αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα αναρτημένο τιμοκατάλογο χρέωσης των παρεχόμενων από το αθλητικό κέντρο υπηρεσιών. Επίσης, το μέλος οφείλει να φροντίζει εμπρόθεσμα για την ανανέωση της συνδρομής του στο αθλητικό κέντρο.

5. Στους χώρους του αθλητικού κέντρου δύνανται να πραγματοποιούνται φωτογραφήσεις ή/και βιντεοσκοπήσεις αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση των παρεχομένων υπηρεσιών (στον ιστότοπό μας, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), θα ενημερώνονται δε προηγουμένως σχετικά όλα τα μέλη μας, που μπορούν να δηλώσουν επιτόπου την αντίθεσή τους σε αυτό, ώστε να μην περιληφθούν στο παραπάνω οπτικοακουστικό υλικό.

6. Τα μέλη του αθλητικού κέντρου οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλες τις υποδείξεις των γυμναστών-προπονητών, οι οποίες αφορούν τον τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων τόσο σε ατομικά, όσο και σε ομαδικά προγράμματα προπόνησης.

7. Παρακαλούμε μην αφήνετε χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα ερμάρια. Κάθε μέλος με δική του ευθύνη θα πρέπει να ασφαλίζει τα προσωπικά του αντικείμενα στα ερμάρια των αποδυτηρίων, τα οποία χρησιμοποιεί μόνο κατά την παραμονή του στο χώρο. Το αθλητικό κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων.

8. Η συμπεριφορά , ενδυμασία και η παρουσία των μελών πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής. Η διεύθυνση του αθλητικού κέντρου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο (ακόμα και να προχωρήσει σε ακύρωση συνδρομής) και να απομακρύνει οποιονδήποτε δε συμμορφώνεται με τον παρόντα Κανονισμό, δε σέβεται τους συνασκουμένους του, το προσωπικό και τον χώρο εν γένει.

9. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου.

10. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του αθλητικού κέντρου.

11.Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση φαγητού εντός του αγωνιστικού χώρου.

12. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.

13. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.

14. Τα μέλη οφείλουν να διατηρούν τους χώρους του αθλητικού κέντρου καθαρούς, επίσης οφείλουν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο των αποδυτηρίων να κάνουν λελογισμένη χρήση των εγκαταστάσεων (ντους, νιπτήρες, ερμάρια κ.λπ.).

15. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας καθώς και τις υποδείξεις του έμπειρου προσωπικού κατά την παραμονή τους στο χώρο του αθλητικού κέντρου.

16. Η χρήση όλων των μηχανημάτων του αθλητικού κέντρου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπεύθυνων του χώρου.

17. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως για την αδυναμία προσέλευσης σε προγραμματισμένη δραστηριότητα του αθλητικού κέντρου.

18. Η ενοικίαση των γηπέδων της εγκατάστασης για αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιείται κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Η εξόφληση γίνεται με τη λήξη της αθλητικής δραστηριότητας.

19. Η τήρηση του ωραρίου λειτουργίας είναι υποχρεωτική, τόσο στην ώρα προσέλευσης, όσο και στην ώρα αποχώρησης από την εγκατάσταση.

20. Η Διεύθυνση του αθλητικού κέντρου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων του, το δικαίωμα πιθανής κατάργησης τμημάτων, καθώς και το δικαίωμα αναπροσαρμογής του τιμοκαταλόγου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

21. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση του χώρου σε μέλος το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

22. Αποτελεί ευθύνη των μελών να πληροφορήσουν το προσωπικό σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανώς αντιμετωπίζουν.

23. Σε περίπτωση που μέλος προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά σε χώρους ή αντικείμενα/εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του αθλητικού κέντρου, ακόμη και από αμέλεια δική του ή των κηδεμονευομένων του, είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει το αθλητικό κέντρο για τη ζημιά αυτή.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.